Privacy beleid

Privacy beleid Lekker Laten Koken

https://www.lekkerlatenkoken.nl
Versie 1.1– mei 2018

Over ons privacy beleid
Lekker Laten Koken hecht aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden anders dan hieronder genoemd.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaraan gerelateerde dienstverlening van Lekker Laten Koken.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, hoe we ze beveiligingen en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lekker Laten Koken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens;
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens

Automatisch verzamelde gegevens;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lekkerlatenkoken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lekker Laten Koken neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing anders dan in dit privacy beleid genoemd. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve- of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Lekker Laten Koken verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw of onze betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Lekker Laten Koken analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Lekker Laten Koken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Lekker Laten Koken bewaart uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen dienen wij o.a. facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Lekker Laten Koken bewaart uw persoonsgegevens echter niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lekker Laten Koken verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lekker Laten Koken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webwinkel
Onze webwinkel is ons ontwikkeld. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt worden gebruikt om ons netwerk (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lekker Laten Koken behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

iDEAL via ING
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van iDEAL via ING. iDEAL via ING verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. iDEAL via ING heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. iDEAL via ING behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. iDEAL via ING deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iDEAL via ING's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iDEAL via ING bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Reviews
Wij verzamelen reviews via het platform van Lekker Laten Koken. Als u een review achterlaat via Lekker Laten Koken dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Lekker Laten Koken deelt deze gegevens met de partner waar u uw bestelling plaatste zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Lekker Laten Koken publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Lekker Laten Koken contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Lekker Laten Koken. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Lekker Laten Koken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Lekker Laten Koken behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Lekker Laten Koken toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Lekker Laten Koken derden inschakelt.

In voorkomende gevallen kan Lekker Laten Koken op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Cookies en vergelijkbare technieken
Lekker Laten Koken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Cookies
Door onze site te bezoeken gaat u automatisch akkoord met ons gebruik van cookies. Een cookie is gewoon een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw computer sturen. Dat doen we om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden.
Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren.
Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites - waaronder de onze - werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt.

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige Google- diensten en producten.

Liever geen cookies?
Via uw browser kunt u cookies verwijderen en uitschakelen. Dit kunt u alleen zelf doen, omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Overigens kan het uitschakelen van cookies er wel voor zorgen dat onze website niet meer optimaal werkt. Hieronder vindt u een lijst van de meest gebruikte browsers. Klik op uw browser voor informatie over het aanpassen van het gebruik van cookies.
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Apple Safari

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Recht op inzage
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie of verwijdering
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de link die wij meesturen met onze email nieuwsberichten. U kunt bij ons ook een verzoek indienen via info@lekkerlatenkoken.nl.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid en / of recht op bezwaar
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lekkerlatenkoken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Lekker Laten Koken zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op uw verzoek reageren.

Lekker Laten Koken wil u er tevens op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
Lekker Laten Koken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lekkerlatenkoken.nl

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Lekker Laten Koken
Oosteinde 35 | 3925 LA | Scherpenzeel | Nederland
T 06-18998916
E info@lekkerlatenkoken.nl

Contactpersoon voor privacy zaken
M.J. van der Beek